Opening Ceremony

09:30-09:45 7 June, 2018

Venue: C3, 1010

Moderator:

Shigeo Katsu, President, Nazarbayev University

Gulshara Abdykalikova, Secretary of the State of the Republic of Kazakhstan